instagram facebook-call facebook-call

נהיגה ללא רישיון נהיגה

09.07.2023

נהיגה ללא רישיון – מבוא

על פי סעיף 10 לפקודת התעבורה, "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר". כלומר, החוק קובע כי בכל נסיעה על הנהג מוטלת החובה להחזיק רישיון נהיגה תקף לכלי הרכב המתאים ולנהוג בהתאם לתנאיו של הרישיון.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בר תוקף נחשבת לעבירת תעבורה שכיחה וחמורה ביותר והעובר אותה צפוי להיענש ובמקרים חמורים וקיצוניים אף לרצות עונש מאסר בפועל. המחוקק מבחין בין כמה מצבים של נהיגה ללא רישיון תקף ומבצע ביניהם מדרג לעניין גובה העונש, בהתאם לרמת הסיכון הנעוצה בפעולה האסורה: נהג המחזיק ברישיון נהיגה שאינו בתוקף, נהג אשר נמצא במסגרת תקופת הזמן של פסילת רישיון או שלא חידש את רישיונו בזמן, נהג שלא עבר את מבחני הרישוי ושאינו מחזיק כלל ברישיון נהיגה ונהג אשר נוהג בניגוד לתנאי הרישיון בו הוא מחזיק.

נהג שלא חידש את רישיון הנהיגה בזמן

העבירה מתייחסת למי שעבר את מבחני הרישוי ומחזיק ברישיון נהיגה לכלי הרכב שבו הוא נוהג, אך תוקפו של הרישיון פג משום שהנהג לא שילם אגרת רישיון נהיגה שהיה עליו לשלם על פי חוק, לא שילם קנסות או לא דאג לחדש את רישיון הנהיגה בזמן. מדובר בעבירה טכנית אשר נחשבת לפחות חמורה במדרג העבירות של מי שנוהג ללא רישיון נהיגה בר תוקף, והעונש בגינה נקבע בהתאם למשך הזמן אשר חלף ממועד פקיעתו של הרישיון.

ככל שתקופת הנהיגה ללא רישיון בר תוקף לא עולה על ששה חודשים, מדובר בעבירה של 8 נקודות והנהג צפוי להיקנס ב250 ₪. בעבור תקופה שבין ששה חודשים לשנה, הנהג יזומן לבית המשפט ובמרבית המקרים יפסל רישיונו על תנאי או בפועל למספר חודשים ויוטל קנס כספי. לעומת זאת, כאשר תקופת הנהיגה ללא רישיון תקף עולה על שנה, הנהג יזומן לבית המשפט ובנוסף לפסילה בפועל ולקנס הכספי, יהיה עליו לבצע מחדש את מבחני הרישוי העיוניים והמעשיים על מנת שיהיה מסוגל להחזיק שוב ברישיון נהיגה. במצב כזה קיים משנה חשיבות להיוועצות עם עורך דין תעבורה.

נהג שנמצא נוהג בניגוד לתנאי הרישיון שבו הוא מחזיק

העבירה מתייחסת למצבים בהם אדם נמצא נוהג על כלי תחבורה אשר אינו תואם את ייעודו של הרישיון בו הוא מחזיק. כך, למשל, כאשר אדם נוהג על מכונית בעלת גיר רגיל ומחזיק ברישיון למכונית בעלת גיר אוטומטי בלבד, או מקרים שבהם אדם מחזיק ברישיון על אופנוע ונתפס נוהג על כלי רכב אחר כמו על טרקטור או על משאית. בשל המסוכנות הרבה הטמונה בכך שאדם נוהג בכלי רכב ללא מיומנות ומבלי שהוא מורשה לנהוג בו, המחוקק החמיר וקבע עונש של שלילת הרישיון על תנאי או שלילתו בפועל, נוסף על קנס כספי. כמו כן, אורך תקופת הפסילה וגובה הקנס שיוטל, תלויים בעברו התעבורתי של הנהג ובוותק שאותו צבר.

נהג שנמצא בזמן פסילת רישיון

פסילת רישיון יכולה להיעשות בשל מגוון סיבות ועל ידי מספר גורמים, ביניהם משרד הרישוי, ראש ההוצאה לפועל, קצין משטרה, בית המשפט, המכון הרפואי ועוד. המחוקק מחמיר עם מי שבחר לנהוג בזמן פסילה ומאפשר לבתי המשפט להטיל קנסות גבוהים, לפסול את הרישיון או להחליט על השתת עונש מאסר בפועל. זאת, לאור כך שנהיגה בזמן פסילה נתפסת בעיני בתי המשפט ובעיניו של המחוקק כזלזול מוחלט בחוק ובהחלטה השיפוטית.

כך, למשל, בפסק הדין בעניין מוראד, רע"פ 6115/06, בית המשפט הדגיש את חומרת העבירה של נהיגה בזמן פסילת רישיון וכתב כך: "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב".

בדומה, בפרשת אבו עמאר, רע"פ 665/11, נכתב כי "עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת".

נהג שנמצא נוהג בכלי רכב מבלי שעבר את מבחני הרישוי

נהיגה ללא מעבר של מבחני הרישוי, נחשבת לעבירה החמורה ביותר מבין כלל העבירות של נהיגה ברכב מבלי רישיון תקף, והעובר אותה צפוי לרצות עונש מאסר וישלל ממנו רישיון הנהיגה העתידי. שלילת רישיון נהיגה עתידי, תחול לאחר שמבצע העבירה הוציא רישיון ומרגע הפקדתו במזכירות בית המשפט לתקופה שנגזרה לפסילת הרישיון.

במקרים רבים, עבירה זו מזוהה עם קטינים ובני נוער חסרי מיומנות והכשרה, אשר מבקשים לנהוג ולהתנסות ברכבים של קרובי משפחה או של חברים. תהליך הוצאת רישיון כולל מספר שלבים, ביניהם ביצוע בדיקת ראייה, לקיחת שיעורים, מעבר מבחן עיוני ומבחן מעשי ועוד ומטרתו העיקרית לוודא שהאדם המקבל את הרישיון כשיר ומיומן לנהוג באופן שאינו מסכן את הציבור. בהתאם, בתי המשפט לתעבורה רואים בנהיגה מבלי רישיון כסכנה ומחמירים עם מי שבחר לנהוג מבלי לעבור את מבחני הרישוי.

התרת נהיגה למי שאינו מורשה

כעת, נסב את הדיון ממבצע העבירה שאינו כשיר לנהוג ונתמקד בעבירה על ידי מי שהתיר לאדם אחר לנהוג ברכב מבלי שאותו אדם היה מורשה לכך. כך, למשל, מקרים שבהם קטין שאינו מחזיק ברישיון נהיגה נוטל רכב מהוריו בהסכמתם ונוהג בו. המחוקק מתייחס לעבירת התרת נהיגה לבלתי מורשה בפקודת התעבורה במסגרת שני סעיפי חוק נפרדים ושונים.

הראשון, סעיף 10(ב), מתייחס לבעל הרכב ולמי שהשליטה על הרכב בידו ואוסר עליו לאפשר נהיגה למי שאינו רשאי לעשות זאת. העבירה המוגדרת בסעיף זה היא עבירה מסוג אחריות קפידה, ובמסגרתה מספיק להוכיח את התקיימותו של היסוד העובדתי. כלומר, די להוכיח כי הנהג ביצע פיזית את העבירה ולא קיימת דרישה לקיומו של יסוד נפשי ובידיעה או בכוונה. כמו כן, הסעיף קובע סייג לאחריותו של בעל הרכב, במקרים שבהם הוא יוכיח כי נקט בכלל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם בלתי מורשה לא ינהג ברכב.

לעומת זאת, סעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה, מתייחס למצבים שבהם בעל הרכב או מי שמחזיק בשליטה על הרכב, הרשה לאדם אחר לנהוג בו כאשר הוא מודע לכך שאותו אדם אינו מחזיק ברישיון נהיגה לאותו סוג רכב. כלומר, הסעיף דורש רף הוכחה גבוה יותר של יסוד נפשי ומתייחס למקרים חמורים שבהם ניתן להוכיח את רכיב הידיעה. בהתאם, העונש הצפוי גבוה יותר ועומד על שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס של 100,000 לירות ובמקרים שבהם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה, מאסר של חמש שנים עם או בלי קנס של 100,000 לירות ופסילה מקבלה או החזקת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. עם זאת, בנסיבות מיוחדות, בית המשפט רשאי לפסוק מאסר על תנאי.

גרימת נזקי רכוש או גוף בנהיגה ללא רישיון

חברות הביטוח דורשות כי הנוהג ברכב יחזיק ברישיון נהיגה ולכן יבקשו במעמד רכישת הפוליסה להציג רישיון נהיגה בר תוקף וכזה התואם לסוג הרכב. כמו כן, אף במקרים חריגים שבהם הנהג מצליח לרכוש פוליסת ביטוח מבלי שהוא מחזיק ברישיון נהיגה, הכיסוי הביטוחי לא יהיה תקף במקרים של תאונה וחברת הביטוח לא תכסה את הנזקים שנגרמו.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע משטר של אחריות מוחלטת ומאפשר למי שנפגע בגופו עקב תאונת דרכים לתבוע פיצויים. יחד עם זאת, סעיף 7 לחוק מגדיר מספר מצבים שבהם תישלל זכאותם של הנפגעים לקבל פיצויים תחתיו. סעיף 7(3), קובע כי "מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה (עד שנה) או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967" לא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק.

כמו כן, סעיף 7(5) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, קובע כי "מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב" אף הוא לא יהיה זכאי לפיצויים על פי החוק. נהיגה ללא רישיון בר תוקף מנוגדת לתנאי פוליסת הביטוח של הרכב ולכן ככלל, במקרים אלה חברות הביטוח יחילו את סעיף 7(5) ויבקשו מבית המשפט לשלול מהנהג את קבלת הפיצויים.

חברות הביטוח נוהגות להפעיל את סעיף 7(5) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומבקשות לשלול את קבלת הפיצויים מהנהג, גם במקרים שבהם נהג ללא רישיון היה מעורב בתאונת דרכים שגרמה לנזקי רכוש בלבד. אף על פי כן, בית המשפט קבע הלכה אשר מקשה על חברות הביטוח להתנער מתשלום הפיצויים וקבע כי במקרים אלה, על חברת הביטוח רובץ הנטל להוכיח שהנהג ידע פוזיטיבית בעת התאונה כי הוא אינו מחזיק ברישיון בר תוקף.

כך למשל, בפרשת עזבון המנוחה בתיה ממו ז"ל, בית המשפט העליון קבע כי על מנת שחברת הביטוח תהיה רשאית לשלול מהמבוטח את הכיסוי הביטוחי, עליה הנטל להוכיח כי בעת התאונה הנהג המבוטח החזיק ב"ידיעה ממשית" על כך שרישיונו נשלל.

מנגד, בית המשפט הרחיב בעבר את היכולת של חברות הביטוח להתנער וקבע כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לשלול פיצויים אף ממי שנהג עם רישיון אך הפר את תנאיו. כך, למשל, בעניין טלי גדייב, בית המשפט כתב כך:  "אין לי ספק כי נהיגה בניגוד לתנאי הרישיון המחייב נהיגה עם משקפיים, יוצרת סיכון מיוחד בדרכים, העולה כדי פגיעה בתקנות הציבור וכן מדובר בפגם מהותי המשליך על כושרו של הנהג וכשירותו לנהוג. בנוסף לכך, ידעה גדייב כי עליה להרכיב משקפי ראיה בזמן הנהיגה ויכלה בקלות להרכיב את המשקפיים" ובכך שלל מגדייב את קבלת הפיצויים.

השלכות נוספות כתוצאה מנהיגה ללא רישיון

עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בר תוקף, עלולה להוביל להשלכות משפטיות נוספות מלבד העונש המושת על ידי בית המשפט. כך, למשל, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר לעתים עורך בדיקות לקטינים המבקשים להוציא רישיון נהיגה, עשוי למנוע ממי שהורשע בעבירת נהיגה ללא רישיון את היכולת להוציא רישיון נהיגה. כמו כן, עבר תעבורתי חמור כזה עשוי להשפיע על היכולת של אותו אדם שהורשע להחזיק ברישיון נהיגה ציבורי או מסחרי בעתיד, אף כאשר יסיים כבר לרצות את העונש שנגזר עליו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?