instagram facebook-call facebook-call

מחיקת נקודות תעבורה

21.07.2022

מחיקת/ביטול נקודות תעבורה – מבוא

על מנת להרתיע נהגים מביצוע עבירות תנועה חוזרות ונשנות, מטיל משרד התחבורה נקודות תעבורה בגין עבירות תנועה שונות. מספר הנקודות שצבר נהג מהווה אינדיקציה לרמת המסוכנות שלו בכביש. ככלל, נקודות תעבורה נמחקות מאליהן כעבור שנתיים ממועד ביצוע עבירת התנועה. ואולם, במקרה שנהג צבר מספר גבוה של נקודות תעבורה, הוא עלול להידרש לעמוד בסדרת אמצעי תיקון שיוטלו עליו על ידי משרד הרישוי ועלולים להגיע לכדי שלילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה של תשעה חודשים. במאמר זה נספק מידע על שיטת הניקוד הישראלית, תוך כמה זמן נמחקות נקודות התעבורה בהתאם למספר הנקודות שצבר נהג, כיצד ניתן למחוק נקודות תעבורה באופן אקטיבי ומדוע רצוי להיעזר בעורך דין תעבורה מוסמך על מנת לעשות כן.

שיטת הניקוד – רקע

שיטת הניקוד הנהוגה בישראל נועדה לעקוב אחר נהגים שהורשעו בעבירות תנועה ולמנוע מצבים של עבריינות חוזרת ונשנית. בהתאם לשיטה זו, מעבר לעונש שמוטל על הנהג (פסילת רישיון נהיגה, קנס וכיוצא באלה), תיצברנה לחובתו נקודות בהתאם לחומרת עבירת התנועה שביצע – מהירות מופרזת, נהיגה תוך שימוש בטלפון וכיוב'. כמו כן, בהתאם למספר הנקודות שרשומות לחובתו של הנהג, יוטלו עליו אמצעים לתיקון התנהגותו.

לפי סעיף 69א לפקודת התעבורה, שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רישיון נהיגה, ולקבוע את סוג העבירות ומספר הנקודות שיירשמו לחובתו של בעל הרישיון על עבירה שבה הורשע.

שר התחבורה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אמצעי תיקון שיוטלו על בעל רישיון נהיגה שנרשמו נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד, עליהן ניתן למנות ביצוע בדיקות רפואיות, עריכת בחינות, הסברה, הדרכה ופסילה מהחזקה ברישיון נהיגה.

אמצעי התיקון כאמור יהיו בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על בעל הרישיון בשל עבירה שהרשיע אותו בה. שיטת הניקוד בעבירות תעבורה מעוגנת בחלק ז' לתקנות התעבורה.

מהן מטרותיה של שיטת הניקוד?

שיטת הניקוד נועדה להשיג ארבע מטרות עיקריות. תחילה, השיטה שואפת להרתיע נהגים מלבצע עבירות תנועה. שנית, השיטה משמשת כמכשיר לזיהוי נהגים שמורשעים לעיתים תכופות בעבירות תעבורה. שלישית, השיטה שואפת לשמור ולהגן על בטיחותם של כלל משתמשי הדרך, כולל הנהגים עצמם. לבסוף, השיטה מאפשרת להעניק לנהגים אשר חוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים שיסייעו בידם לשפר את איכות הנהיגה שלהם ולהבטיח כי הם כשירים לאחוז בהגה ולעלות על הכביש.

מהם עקרונות שיטת הניקוד?

נקודות תעבורה תקפות מרגע ביצוע העבירה למשך שנתיים עבור נהגים שצברו פחות מעשרים נקודות ולמשך ארבע שנים עבור נהגים שצברו עשרים ושתיים נקודות ומעלה. בשני המקרים, הנקודות יוותרו בתוקפן במידה שהנהג לא יבצע את אמצעי התיקון אשר הוטלו עליו.

אמצעי התיקון מטעם משרד התחבורה מצטברים להטלת עונשים אחרים, כך שאין בהטלת נקודות תעבורה כדי לגרוע מסמכות משרד הרישוי להטיל על נהג סנקציות נוספות. במידה שהנהג נדרש לבצע קורס נהיגה מונעת, עליו לבצע את הקורס בתוך שישה חודשים. במידה שלא יעשה כן, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלו.

מהם אמצעי התיקון לנהג שהוטלו עליו נקודות תעבורה?

ישנם חמישה אמצעי תיקון שרשות הרישוי רשאית להטיל על נהגים שהוטלו עליהם נקודות תעבורה מכוח תקנה 549(ג) או 549(ד) לתקנות התעבורה. האמצעי הראשון הוא קורס נהיגה נכונה; האמצעי השני הוא מבחן עיוני בנהיגה; האמצעי השלישי הוא מבחן נהיגה מעשי; האמצעי הרביעי הוא פסילת הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך תקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שייקבעו על ידי רשות הרישוי; האמצעי החמישי הוא בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

שיטת הניקוד הישראלית עורכת הבחנה בין עבירות חמורות לבין עבירות שנחשבות פעוטות. ישנן חמש דרגות חומרה עבור כלל עבירות התנועה שמזכות את הנהג בשתיים עד עשר נקודות, בהתאם למידת חומרתן.

מחיקת/ביטול נקודות תעבורה
בהתאם לתקנה 550, נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון תיקון מכוח תקנה 549(ג) או 549(ד) רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בבקשה להשמיע את טענותיו בתוך שלושים ימים מרגע ההודעה. במידה שהנהג פנה לרשות הרישוי כאמור, יידחה ביצוע אמצעי התיקון. לאחר שיקבל הנהג הזדמנות להשמיע טענות, תודיע לו רשות הרישוי באילו אמצעי תיקון הוא יחויב. במידה שאמצעי התיקון שבו בחרה הרשות הוא פסילת רישיון הנהיגה של הנהג, תודיע לו הרשות על המועד שבו תתחיל תקופת הפסילה.

מחיקת נקודות התעבורה בהתאם לתוקפן

כפי שציינו מוקדם יותר, נקודות תעבורה תקפות מרגע ביצוע העבירה למשך תקופה התלויה במספר הנקודות הזקופות לחובתו של הנהג. לאחר התקופה האמורה, תימחקנה הנקודות מרישום הנהג וייפתח דף חדש. לשם המחשה, עבור נהג שביצע עבירת תנועה בודדת שזקפה לחובתו 8 נקודות תעבורה, תימחקנה הנקודות כעבור שנתיים מביצוע העבירה. תוקפן של הנקודות תלוי במספר הנקודות שנצברו לחובת הנהג, כפי שנבהיר להלן:

22 נקודות או פחות

במידה שהנהג צבר לחובתו 22 נקודות או פחות בגין עבירות תעבורה, הנקודות שנרשמו לחובתו תימחקנה בום שנתיים מביצוע העבירה האחרונה. אף על פי כן, במידה שהנהג צבר 12 נקודות או יותר, יהיה עליו לעבור קורס נהיגה מונעת. הקורס נמשך בימי שגרה שלושה ימים, ואילו בתקופת הקורונה הוא קוצר ליומיים בלבד (על המשתלם לעמוד ב-100% נוכחות). עם סיום הקורס, יצטרך הנהג לעבור בחינה מסכמת שבה ייבחן על החומר שלמד לאורך הקורס. משתלם שלא עבר את הבחינה בפעם הראשונה זכאי לבחינה חוזרת. כישלון בבחינה החוזרת יחייב הרשמה וביצוע קורס מחדש. במידה שיבחר שלא לעבור את הקורס, הנקודות לא תימחקנה ממרשמו גם לאחר שנתיים.

בין 24 ל-35 נקודות

אם הנהג צבר כמות העולה על 24 נקודות תעבורה, תימחקנה הנקודות כעבור ארבע שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, וזאת על מנת להגשים את הרציונל ההרתעתי שעומד מאחורי שיטת הניקוד הנהוגה בישראל. הנקודות תיוותרנה בתוקף עד שהנהג ישלים את אמצעי התיקון שהוטלו עליו, הכוללים קורס נהיגה מונעת בסיסי וכן קורס נהיגה מונעת מתקדם.

36 נקודות

במקרה שבו נהג צבר 36 נקודות תעבורה ולא נקט באמצעי התיקון האמורים ו/ או לא חלפה התקופה הנדרשת על מנת שהנקודות תימחקנה ממרשמו, הוא יורד מהכביש למשך שלושה חודשים. בתום תקופת השלילה, ייאלץ אותו נהג לעבור מחדש את בחינות התאוריה על מנת לחדש את רישיונו. למרות שפסילת הרישיון היא זמנית בלבד, היא עלולה לגרום לאי נוחות גדולה במיוחד. מדינת ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בשימוש ברכב פרטי ולא בכדי. התחבורה הציבורית המקרטעת אינה מהווה אלטרנטיבה ממשית לרכב פרטי לצרכי התניידות, כך ששלילת רישיון הנהיגה עלולה לעלות כדי נכות של ממש עבור חלק מן הנהגים.

 72 נקודות

במקרה שבו נהג צבר לחובתו 72 נקודות, רישיון הנהיגה שלו יישלל לתקופה העומדת על תשעה חודשים. אמצעי התיקון שיושתו על אותו נהג הם ביצוע בחינת תאוריה, מבחן נהגי מעשי (טסט) וביצוע בדיקות רפואיות במרכז לבטיחות בדרכים.

כיצד למחוק נקודות תעבורה בצורה אקטיבית?

כפי שציינו לעיל, נקודות תעבורה הרשומות לחובת נהג תתיישנה באופן אוטומטי כעבור תקופה הכפופה למספר הנקודות שצבר. אף על פי כן, נהגים יכולים לבקש להמיר את הקנסות והנקודות שנצברו לחובתם במתן אזהרה, או להגיש בקשה להישפט בביהמ"ש ובכך למעשה לבטל את נקודות התעבורה אותן הם נושאים.

המרת נקודות תעבורה באזהרה

המרת נקודות התעבורה באזהרה תאפשר לנהגים לא לצבור את הנקודות שהוטלו עליהם ולהימנע מתשלום הקנסות. ישנן שתי דרכים מרכזיות להמרת נקודות באזהרה. הדרך הראשונה היא בקשת ההמרה במעמד קבלת הדוח, ואילו הדרך השנייה היא לפנות למרכז פניות הנהגים במשטרה.

המרת נקודות תעבורה באזהרה בשטח

לשוטרים הפועלים בשטח עומדת סמכות להמיר דוחות באזהרה בכפוף לעמידה במספר תנאים מצטברים. תחילה, על הנהג להיות בעל ותק נהיגה של לפחות שבע שנים. שנית, בחמש השנים האחרונות לא הורשע הנהג ולא נרשמה אזהרה לחובתו. שלישית, הנהג הודה בביצוע העבירה. רביעית, לנהג אין תיק תעבורה פתוח בביהמ"ש. חמישית, העבירה אותה נתפס הנהג מבצע אינה חמורה. שישית, העבירה שאותה נתפס הנהג מבצע היא עבירה מסוג שניתן לתת בגינו קנס.

המרת נקודות תעבורה באזהרה על ידי פניה למרכז פניות הנהגים במשטרת ישראל

ראשית, ראוי להדגיש כי התנאים לקבלת אזהרה על ידי פניה לאפיק זה הם גבוהים וקשיחים יותר מן התנאים הנדרשים כדי לקבל אזהרה בשטח. זאת, מפני ששוטר שפעל בשטח היה ער לעובדות המקרה ובחר שלא לתת אזהרה. לכן, על הנהג להיות בעל ותק נהיגה של לפחות עשר שנים, וזאת בנוסף לעשור ללא עבירות תנועה.

מה לעשות במידה שאתם לא נהגתם ברכב שלכם בעת ביצוע העבירה?

במידה שהשאלתם את הרכב הפרטי שלכם לנהג אחר אשר ביצע את העבירה, עליכם להעביר את הצהרת הנהג שנהג בפועל במסגרת פרק הזמן הקבוע בחוק למחלקת פניות הנהגים של משטרת ישראל. במידה שאתם מוזמנים לדיון בבית המשפט לתעבורה, עליכם לבצע הסבת שם נהג בבית המשפט.

הגשת בקשה להישפט

נהג שנזקפו לחובתו נקודות תעבורה רשאי להגיש בקשה להישפט עד תשעים ימים ממועד קבלת דוח התנועה. מבחינה משפטית, עד שהנהג לא משלם את הדוח, עומדת לו חזקת החפות. במילים פשוטות, הנהג חף מפשע עד שיודה בביצוע העבירה באמצעות תשלום הדוח או עד שיוכח אחרת בבית המשפט.

על אף האמור לעיל, ניהול הליך משפטי בגין צבירת נקודות תעבורה עלול להיגרר על פני חודשים ארוכים ולעלות במאמצים רבים (וסכומי כסף גבוהים). לכן, ככל שעבירת התנועה שביצעתם חמורה יותר, אנו ממליצים לכם לשקול לפנות לעורך דין תעבורה אשר מכיר את סעיפי החוק והפסיקה הרלוונטיים. עורך דין לענייני תעבורה יפרוס בפניכם את שלל אפשרויות הפעולה העומדות בפניכם ויסייע לכם להתנהל נכון מול הרשויות. לדוגמה, במקרים רבים ישנם קשיים ראייתיים חמורים בתיק. עורך דין תעבורה ידע לנצל קשיים אלה על מנת להגיע להסדר טיעון עם התביעה המשטרתית במסגרתו נערכים תיקונים בכתב האישום, נמחקת העבירה המקורית, ונרשמת תחתיה עבירה אחרת שזוקפת לחובו של הנהג פחות נקודות תעבורה.

מחיקת נקודות עבירות תנועה

האם ידעתם שכל עבירת תנועה מגיעה עם ניקוד קבוע? אותו ניקוד נע בין 2 נקודות לעבירה קלה יחסית, עד ל-10 נקודות לעבירות שנחשבות חמורות יותר. מה קורה כאשר נהג צבר יותר מידי נקודות תעבורה? אז, ייתכן שייאלץ להיפרד מרישיונו או לעבור סדרת ריענון בכל הקשור לנהיגה בטוחה. אופציה אחרת היא מחיקת נקודות תעבורה שתוכל להתבצע רק בעזרתו של עורך דין מקצועי שמכיר היטב את התחום, וכמובן במידה והדבר אפשרי. עו"ד עמרי בן נתן ושות' ישמח להראות גם לכם שאפשר להקל ואפילו לבטל, את הנקודות שעלולות להשפיע לרעה על חופש התנועה שלכם.

מה עושים כדי לבצע מחיקת נקודות תעבורה

נניח שיצאתם לכביש וביצעתם עבירה, זה לא חשוב כרגע אם מדובר בעבירה בשוגג או בכוונת תחילה. זו סיטואציה שעלולה לקרות לכל אחד, שמתגלגלת במהירות לבעיה משפטית בעלת השפעה מכרעת על החיים לטווח הארוך, ועל חופש התנועה הבסיסי שלנו. על אחת כמה וכמה, כשמעורבות בכל זה נקודות התעבורה. אין ספק שתרצו לעשות הכל כדי לשנות את הדרך שבה מערכת המשפט רואה אתכם, אבל אם מתאפשרת גם מחיקת נקודות תעבורה וניקוי המוניטין שלכם, מה טוב. משרד עורכי הדין שילווה אתכם יהיה גורם קריטי בתהליך מחיקת הנקודות, ומקצועיותו תשפיע על תוצאות התהליך.

האם זה באמת אפשרי למחוק נקודות תעבורה?

מחיקת נקודות תעבורה אפשרית, אבל כמובן שלא באופן עצמאי. עם המומחיות והניסיון של עו"ד עמרי בן נתן ושות' תגלו שגם את המקרים המסובכים ביותר אפשר לפתור בהצלחה, ולהחזיר אתכם לכביש במהירות כשהמוניטין שלכם נקי לחלוטין. עורך הדין יסביר בבהירות את כל הסיבות מדוע מגיעה לכם ההזדמנות למחוק את הנקודות, אל מול מערכת המשפט. הוא יעשה זאת באופן משכנע המבוסס על נתוני אמת שייאספו בעזרת שיתוף הפעולה שלכם, וישתמש בכל הכלים המקצועיים והמתקדמים שלרשותו כדי לעשות זאת. ודאי שבאופן טבעי והגיוני, לא מומלץ לנסות לעמוד מול מערכת המשפט בעצמכם. פנו אל עורך דין בעל ותק וניסיון, שיוכל להציג תוצאות מוכחות כך שתדעו שאתם עומדים לבחור את הגורם הנכון והמדויק עבור המקרה שלכם.

ביטול נקודות תעבורה

כל נהג בישראל מכיר את שיטת הנקודות. הכוונה היא שבגין עבירות תנועה ותעבורה, הנהג צובר נקודות חובה. לכל עבירה מספר נקודות משלה בהתאם לחומרתה, כאשר ישנן עבירות בגינן לא ניתנות נקודות. החדשות הטובות הן כי ביטול נקודות תעבורה הוא צעד אפשרי ושלא מדובר בדין לכל החיים. הדרך לבטל את הנקודות הללו היא כמובן בעזרת ליווי מקצועי שיינתן על ידי עורך דין שהתמחה בדיני התעבורה, כדוגמת עו"ד עמרי בן נתן ושות' שזהו בדיוק תחום עניינם.

איך מבטלים נקודות תעבורה

לפני שמגיעים בקשה עבור ביטול נקודות תעבורה כדאי להיות מודעים לדגש הבא; ישנה תקופת צבירת שנמשכת כשנתיים, במהלכה על הנהג לעשות הכל כדי לא לצבור נקודות ועבירות נוספות, ואף לבצע תיקון לנקודות שנצברו. איך יעשה זאת? יעבור קורס נהיגה מונעת בהתאם לנקודות שצבר. למשל, אם צבר הנהג בין 12-21 נקודות, יעבור קורס נהיגה מונעת. במידה וצבר למעלה מ-22 נקודות, תקופת הצבירה שלו תוארך ל-4 שנים בנוסף לאמצעי התיקון. אם במשך השנתיים הראשונות לא יצבור נקודות נוספות, יימחק סך הנקודות כולו. במקרים בהם נצברו 36 נקודות, משרד הרישוי יזמן את הנהג לשימוע ורישיונו ייפסל לשלושה חודשים, נוסף כמובן לקורס הנהיגה המונעת.

ביטול נקודות נהיגה – עו"ד עמרי בן נתן

ביטול נקודות תעבורה יתבצע לאחר שעורך הדין יגיש לבית המשפט בקשה לביטולן. לאחר שיבחן את החומרים, יוכל לגשת לבית המשפט ולהגיש בקשה לשפיטה ובחינה מחדש. בבית המשפט יהיה עליו לפעול בכדי לנסות למחוק את הנקודות לחלוטין או להמיר את סעיף האישום ולהפוך אותו למקל יותר, ללא נקודות. את הבקשה למשפט יש להגיש בתוך 90 ימים, על כן יש להתייעץ עם עורך דין כמה שיותר מהר. המומחים של משרד עו"ד עמרי בן נתן ושות' יגייסו את הניסיון האדיר שצברו לאורך עשור של עבודה בשטח, בכדי לנסח את הבקשה כמה שיותר מהר ולגשת להליכים לפני תום הזמן. כך, נוסף על העמידה בזמנים תוכלו לסגור את ההליכים מוקדם מהרגיל ולחזור לכביש עם מוניטין נקי מנקודות תעבורה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?