instagram facebook-call facebook-call

עבירת רמזור אדום

29.08.2022

חציית צומת באור אדום מעמידה את כלל משתמשי הדרך בסיכון ועלולה לגרום לתאונת דרכים חמורה. אי לכך, משטרת ישראל הרחיבה את האכיפה בצמתים בשנים האחרונות באופן משמעותי באמצעות הצבת שוטרים בצמתים והתקנת מצלמות אכיפה מתקדמות. העונש על עבירת כניסה לצומת באור אדום הוא 1,500 ₪ קנס ועשר נקודות תעבורה. במידה שהעבירה מבוצעת בנסיבות חמורות, היא עלולה לגרור זימון לבית המשפט.

עמדת החוק כלפי חציית צומת באור אדום

עבירת חציית צומת ברמזור אדום קבועה בסעיף 22 לתקנות התעבורה. סעיף קטן א מציין כי עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין. ראוי לציין כי החוק רואה ברמזור תמרור לכל דבר ועניין (רמזור אדום הוא תמרור מס' 701), כך שהסעיף חל אף עליו. לפי סעיף קטן ב, האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

מה משמעותם של האורות השונים ברמזור?

כולנו לומדים כבר בגיל צעיר כי רמזורים מורכבים משלוש נורות בצבעים ירוק, אדום וצהוב. משמעותו של האור האדום היא כי עלינו לעצור, ואילו משמעותו של האור הירוק היא כי ניתן לנסוע. יחד עם זאת, החוק קובע באופן מפורט כיצד עלינו להתנהג במגוון המצבים הפוטנציאליים המוצגים ברמזור, ואי ציות להוראותיו עלול להסתיים בקנס כבד.

 • אור אדום – על הנהג לעצור את רכבו לפני שהוא מגיע לקו העצירה. חל איסור מוחלט להימצא בשטחי הצומת.
 • אור אדום וצהוב – משמעות תמהיל האורות לעיל הוא כי הרמזור צפוי להתחלף לירוק. לכן, על הנהג להתחיל להתכונן לנסיעה.
 • אור ירוק – במידה שהצומת פנוי, הנהג רשאי לחצות אותו.
 • אור ירוק מהבהב – זמן הכניסה המותר לצומת עומד להסתיים. על הנהג להתכונן לעצירה מוחלטת של הרכב.
 • אור צהוב – הרמזור צפוי להתחלף לאדום. במידה שהנהג חצה את קו העצירה או נכנס לצומת בטרם התחלף אור הרמזור לצהוב, עליו לפנות את הצומת בהקדם האפשרי.
 • אור צהוב מהבהב – משמעותו של סימון זה היא כי ישנה תקלה במערכת הרמזורים ועל הנהג לנסוע בהתאם לתמרורים.

נשאלת אפוא השאלה, האם המשטרה אוכפת כניסה של נהג לצומת באור צהוב. לפי החוק, חל איסור להיכנס לצומת במידה שהרמזור צהוב. אף על פי כן, דומה כי המשטרה אינה אוכפת עבירה זו. כך או כך, אנו ממליצים לציית לחוק, וזאת על מנת להקטין את הסיכון להיות מעורבים בתאונת דרכים.

אילו סוגי עבירות כניסה לצומת ברמזור אדום קיימות?

במידה שנכנסתם לצומת באור אדום, ישנן מספר עבירות מרכזיות שניתן לייחס לכם. כידוע, נהיגה באור אדום עשויה להתרחש במגוון נסיבות, שחלקן חמורות יותר מאחרות. לדוגמה, במידה שנכנסתם לצומת באור אדום מיד אחרי שהאור התחלף לאדום, חומרת העבירה שביצעתם פחותה מזו של נהג שנכנס לצומת כאשר האור האדום דלק כבר מעל לחמש שניות. כמו כן, במידה שנכנסתם לצומת באור אדום כאשר הוא היה פנוי, דרגת החומרה של העבירה שביצעתם פחותה מזו של נהג שנכנס לצומת עמוס באור אדום. לכן, עבירות בדרגות חומרה שונות גוררות עונשים בדרגות חומרה שונות. לכן, המחוקק קבע שש עבירות מרכזיות של נהיגה באור אדום, כפי שיפורט להלן:

 • הולך רגל שחוצה כביש ברמזור אדום יקבל קנס בסך מאה שקלים ללא נקודות תעבורה.
 • רוכב אופניים שחוצה רמזור אדום יקבל קנס בסך מאתיים חמישים שקלים ללא נקודות תעבורה.
 • על נהג שנתפס נוהג באור אדום שלא בצומת יוטל קנס בסך אלף חמש מאות שקלים ועשר נקודות תעבורה.
 • על נהג שנתפס חוצה צומת באור אדום יוטל קנס בשיעור של אלף חמש מאות שקלים כמו גם עשר נקודות תעבורה.
 • נהיגה ברמזור אדום בצומת אשר מתבצעת בנסיבות מחמירות של הפרעה לעובר דרך תגרור הטלה של עשר נקודות תעבורה, הגשת כתב אישום והזמנה לדין, וכן פסילת רישיון נהיגה מנהלית לשלושים ימים והשבתת הרכב שבו נעשתה העבירה למשך שלושים ימים.
 • נהיגה ברמזור אדום בצומת תחת נסיבות מחמירות של הימצאותו של רכב אחר בצומת תגרור הטלה של עשר נקודות תעבורה, הזמנה לדין וכתב אישום, וכן פסילת רישיון נהיגה מנהלית למשך שלושים ימים והשבתת הרכב שבו נעשתה העבירה למשך שלושים ימים.

נהיגה באור אדום – הרחבה

לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, אדם אשר נהג ברכב ולא ציית לאור אדום (לא עצר את רכבו לפני קו העצירה, מעבר החצייה או בסמוך לרמזור והמשיך בנסיעתו), עונשו קנס בסך אלף חמש מאות שקלים ועשר נקודות תעבורה. ראוי לציין כי לא ניתן להמיר עבירת חציית צומת באור אדום באזהרה.

עד מרץ 2017 היה העונש על כניסה לצומת באור אדום קנס כספי בגובה אלף שקלים ועשר נקודות. במועד זה נעשה תיקון בפקודת התעבורה, שהעלה את גובה הקנס שמוטל על נהג שנתפס חוצה צומת באור אדום לאלף חמש מאות שקלים ועשר נקודות.

נהיגה באור אדום בצומת בנסיבות מחמירות של הפרעה לעובר דרך

לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, יוגש כתב אישום והעמדה לדין כנגד אדם אשר נהג ברכב ולא ציית לאור אדום (לא עצר את רכבו לפני קו העצירה, מעבר החצייה או בסמוך לרמזור והמשיך בנסיעתו), תוך גרימת סיכון או הפרעה לעובר דרך. בנוסף, יושתו עליו עשר נקודות תעבורה וניתן יהיה להטיל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו למשך שלושים ימים מידית. לבסוף, ניתן להשבית באופן מידי את רכבו של אותו נהג לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.

נהיגה ברמזור אדום בצומת בנסיבות מחמירות של הימצאות רכב אחר בצומת

לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, יוגש כתב אישום והעמדה לדין כנגד אדם אשר נהג ברכב ולא ציית לאור אדום (לא עצר את רכבו לפני קו העצירה, מעבר החצייה או בסמוך לרמזור והמשיך בנסיעתו), בשעה שהיה בצומת כלי רכב אחר. בנוסף, יושתו על אותו נהג עשר נקודות תעבורה וניתן יהיה להטיל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו למשך שלושים ימים מידית. לבסוף, ניתן להשבית באופן מידי את רכבו של אותו נהג לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.

נהיגה ברמזור אדום בצומת בנסיבות מחמירות אחרות

לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, אדם אשר נהג ברכב ולא ציית לאור אדום (לא עצר את רכבו לפני קו העצירה, מעבר החצייה או בסמוך לרמזור והמשיך בנסיעתו) ועברו התעבורתי כולל הרשעות קודמות בעבירת אור אדום בשלוש השנים שקדמו לביצוע העבירה, יוגש נגדו כתב אישום.

בנוסף, יושתו על אותו נהג עשר נקודות תעבורה וניתן יהיה להטיל פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו למשך שלושים ימים מידית. לבסוף, ניתן להשבית באופן מידי את רכבו של אותו נהג לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.

עבירת אור אדום – הולכי רגל ורוכבי אופניים

ידוע לכל כי כלל משתמשי הדרך, לרבות רוכבי אופניים והולכי רגל, מחויבים על פי חוק לציית לרמזורים ולתמרורים. אף על פי כן, הענישה המוטלת על רוכבי אופניים והולכי רגל בגין עבירה זו נמוכה יותר, בשל הסיכון הפחות שהם מהווים לשאר משתמשי הדרך.

חציית רמזור אדום המיועד לרוכבי אופניים

מסלולי האופניים השונים בערי ישראל כוללים רמזורים ייעודיים לרוכבי אופניים. במידה שרכבתם על אופניים ולא צייתם לרמזורים אלו בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה, יושת עליכם קנס בגובה מאתיים חמישים שקלים ללא נקודות תעבורה.

חציית מעבר חצייה באור אדום

במידה שנתפסתם חוצים את מעבר החצייה באור אדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה, יוטל עליכם קנס בגובה מאה שקלים ללא הטלת נקודות תעבורה.

כיצד אוכפת המשטרה את עבירת הרמזור האדום?

שני האמצעיים העיקריים שבהם נוקטת משטרת ישראל על מנת לאכוף את עבירת הכניסה לצומת ברמזור אדום הם אכיפה על ידי שוטרים ומצלמות.

מצלמות א3

ראוי לציין כי דוחות מצלמה אינם מהווים ראייה לביצוע עבירת חציית צומת באור אדום, ובמקרים נקודתיים אף ניתן יהיה לבטלם על ידי הטלת ספק באופן הפעלת המצלמות ואמינותן או בחוקיותו של הרמזור. כיום, מצלמות א3 המותקנות בצמתים ומתעדות עבירות כניסה לצומת באור אדום אינן זכו לאסמכתא מבתי המשפט.

כיצד מתעדת מצלמת א3 את העבירה וכיצד? מצלמות רמזור אדום מופעלות בצורה אוטומטית כאשר הרמזור מתחלף לאדום. לאחר הפעלתה, מבצעת המצלמה שני צילומים. התצלום הראשון מתבצע על ידי המצלמה לאחר שהרכב חוצה את קו העצירה. הצילום השני מתבצע על ידי המצלמה לאחר שניה אחת, וזאת כדי להוכיח כי הרכב המשיך בנסיעתו באור אדום לאחר שחצה את קו העצירה.

המצלמה מצלמת שני צילומים על מנת לאמת שהנהג אכן ביצע את העבירות אשר יוחסו לו. במידה שהמצלמה הייתה מסתפקת בצילום עם חציית קו העצירה, היו נהגים רבים מתגוננים בטענה כי חצו את קו העצירה אך נעצרו מיד אחריו.

אכיפה על ידי שוטרי תנועה

במידה ששוטר מבחין כי התבצעה עבירת חציית צומת באור אדום, שומה עליו לערוך דוח מפורט שבו יוסברו נסיבות ביצוע העבירה השונות. במקרים רבים, שוטרים מבצעים טעויות בדוחותיהם ולכן מומלץ לתת לעורך דין תעבורה מומחה לבחון את תוכן הדו"ח ולבחון לערער עליו. ראוי לציין כי על מנת שבית המשפט לתעבורה ירשיע נהג בביצוע עבירת כניסה לצומת באור אדום, יהיה על התביעה להוכיח לא מעט פרטים על מנת לבסס את יסודות העבירה. עם פרטים אלה ניתן למנות את תקינותה של מערכת הרמזורים בעת ביצוע האכיפה, האם השוטר שמר על קשר עין רצוף עם הרכב החוצה, האם השוטר עמד במיקום שניתן לראות ממנו בבירור כי התבצעה עבירה וכן הלאה.

האם ניתן לבטל נקודות בעבירת כניסה לצומת ברמזור אדום?

כפי שהדגמנו במאמר זה, כאשר נהג מקבל דו"ח בגין כניסה לצומת ברמזור אדום, פרט לקנס הכבד שיוטל עליו, יוטלו עליו עשר נקודות תעבורה אשר תיזקפנה לחובתו במשרד הרישוי. כאן נכנס לתמונה עורך דין תעבורה, כאשר עורך דין תעבורה מיומן הבקיא בפסיקה ובחקיקה הרלוונטיים יידע לאתר טעויות שונות בדו"ח ולהגיע להסדרים עם התביעה המשטרתית שיובילו להמרת סעיפי האישום לסעיפים שאינם כוללים הטלת נקודות ואף לביטול מלא של הדו"ח. לפיכך, במידה שקיבלתם קנס בגין כניסה לצומת ברמזור אדום, מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה מקצועי לפני תשלום הדו"ח. פנייה לעורך הדין בשלב מוקדם ככל האפשר תסייע לכם להמיר את סעיפי האישום בסעיפים קלים יותר ואף להביא לזיכוי כולל.

דוח אור אדום

המשך נסיעה כאשר האור ברמזור אדום הוא אחד מעבירות התנועה החמורות ביותר שקיימות, שכן כאשר לאחד מכיווני הנסיעה יש אור אדום הרי שיש לכיוון אחר אור ירוק והזכות לנסוע ניתנת לנהגים בכיוון זה. דוח אור אדום יינתן לנהג שהמשיך בנסיעה ובכך סיכן גם את עצמו וגם נהגים אחרים שכן נסעו על פי החוק. מכיוון שמדובר בעבירה חמורה שיש בה סכנה של ממש לחיים של נהגים אחרים העונש תלוי בהיסטוריה שיש או אין לנהג מבחינת ביצוע עבירה דומה. במידה והנהג לא נסע באור אדום קודם לכן העונש יהיה קנס של 1500 ₪ ורישום של עשר נקודות לחובתו.

מה עושים אם מקבלים דוח אור אדום?

מי שנתפס נוהג באור אדום, נעצר על ידי שוטר ומקבל דוח אור אדום צריך להתנהל בתבונה יתרה על מנת שלא להחמיר את המצב. בין אם הוא כבר קיבל דו"ח בגין נסיעה באור אדום ובין אם לא – עליו לפנות בדחיפות אל עורך דין שעוסק בדיני תעבורה שיוכל לסייע לו, להסביר לו בדיוק מה המשמעות של הדו"ח ויציע לו את דרך הפעולה הכי נכונה ומתאימה למקרה הספציפי שלו. התנהלות ללא עורך דין לא מומלצת, שכן הנהג בעצמו שאין לו את הידע המשפטי המעמיק לא יכול לדעת איך מסתכלות עליו רשויות החוק לאחר ביצוע עבירת תנועה זו.

איך בוחרים עורך דין?

מכיוון שקבלת דוח אור אדום היא עניין משמעותי שחייבים להתייחס אליו ברצינות חשוב מאד לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין שמתעסק בדיני תעבורה ובמקרה הצורך להיות מיוצגים על ידו. חשוב לשים לב לניסיון שלו, שכן בדיני התעבורה זה מה שיכול לעשות את ההבדל בין הצלחה לבין כשלון ולכן אם מוצאים עורך דין שמתמחה בתחום זה באופן בלעדי הרי שזה יכול להיות בשורה טובה מאד ופנייה אליו תהיה הדבר הנכון מבחינתו של הנהג.

אם מחפשים עורך דין שעוסק אך ורק בדיני תעבורה הרי שעו"ד עומרי בן נתן מציע שירותים אלה עם התמחות ספציפית ושירות פרטני לכל לקוח ולקוח.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
שלח
אפשר לעזור ?